Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN bestellingen zoet & producten uit de webwinkel :

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Smets C&C - in de kruispuntbank van ondernemingen met nummer BE 0525630528, gevestigd te Gravenstraat 33 te Holsbeek. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

Door het plaatsen van een bestelling via e-mail, fax, telefoon, website, online shop en zo verder verklaard de koper zich akkoord met de algemene voorwaarden.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:
a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of
b. het aanbod en/of de offerte van Gardym Partycakes schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.
Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, ontvangt de klant via  e-mail een bevestiging 
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Party Taart behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren zonder opgave van reden, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 

Smets C&C is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Smets C&C is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.
Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

GEPERSONALISEERDE BESTELLINGEN

Met gepersonaliseerde bestellingen wordt bedoeld: bestellingen die op maat gemaakt moeten worden. De bestelling moet op maat gemaakt worden omwille van (maar niet beperkt tot): omvang, ingrediënten, persoonlijke boodschappen,…

Gepersonaliseerde bestellingen dienen steeds minstens 5dagen voorafgaande aan de oplevering besteld te worden tenzij anders gecommuniceerd door de verkoper.

Smets C&C is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.

Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie. Smets C&C tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen met het door de klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.
De afbeelding op een taart kan maximaal van A4 formaat zijn, tenzij met de klant anders is overeengekomen.  De aangeleverde afbeeldingen zijn door de klant na gekeken ivm copyright en rechten.  De verantwoordelijkheid ligt hier bij de klant.

VERZAKINGSRECHT

Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

De producten kunnen door hun aard en duidelijk persoonlijk karakter niet worden teruggezonden. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

KLACHTEN

Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Smets C&C gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Smets C&C meldt, dan is Smets C&C niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

Klachten worden door Smets C&C binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Door Smets C&C als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Smets C&C.
Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
Smets C&C
Gravenstraat 33 - 3220 Holsbeek
0477/38.49.30
gardymcreatief@outlook.com

LEVERING

Verkoper zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde.

Het vermelde tijdstip van levering is slechts indicatief en geeft de koper geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer de levering niet kan plaatsvinden ten gevolge van de (professionele) koper, zal de afgesproken prijs voor 100% te betalen zijn.

Het risico van het geleverde gaat vanaf het moment van de levering / afhaling over van de verkoper op de koper.  

Opgelopen vertragingen bij de vervoersmaatschappijen kunnen niet ingeroepen worden als laattijdige levering.

Smets C&C levert van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Aan leveringen zijn steeds kosten verbonden, deze is afhankelijk van de af te leggen afstand. 

 TIJDSTIP VAN DE LEVERING

Alle leveringen gebeuren tussen 9uur ’s morgens  en 17 uur ’s middags. Je kan een gewenst tijdstip noteren als opmerking tijdens het ingeven van je bestelling, let op, dit tijdstip is slecht indicatief.  

 AFHALING

Het is mogelijk om uw bestelling in ons atelier te komen afhalen. Het tijdstip van de afhaling is tussen 13.00 & 17.00 uur.  Past dit niet dan proberen we dit in onderling overleg aan te passen.

Afhaling op zondag en feestdagen is alleen maar mogelijk igv extreem warm weer en na overleg met de verkoper.

BETALING

Betaling gebeurt steeds cash of elektronisch via Mister Cash,Bankontact of kredietkaart. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. De koper krijgt indien gewenst een factuur uitgereikt.

PRIJZEN

Alle prijzen, afgedrukt of mondeling gecommuniceerd, zijn in EURO en inclusief Btw. Schrijffouten voorbehouden.

GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.

ANNULEREN

Annuleren bestellingen zoet :

De koper heeft het recht te annuleren tot 14 dagen voorafgaand aan de dag van afgesproken oplevering tenzij het factuurbedrag hoger is dan 100 euro excl. BTW. Na deze periode heeft hij niet meer het recht te annuleren en zal de overeenkomst uitgevoerd worden. Tenzij anders overeengekomen wordt met de verkoper.
Gepersonaliseerde bestellingen kunnen slechts geannuleerd of gewijzigd worden tot 1 maand  voor de afgesproken opleveringsdatum, wijzigingen zijn slechts mogelijk na overleg tussen verkoper en koper.

Reeds gemaakte kosten in functie van een gewone bestelling of gepersonaliseerde bestelling worden altijd aangerekend, ook na annulering.

INTRESTEN EN SCHADEBEDING

Bij elke factuur waarvan het bedrag niet werd vereffend op de gestelde vervaldag zal zonder enige ingebrekestelling een intrest van 9% verrekend worden op het volledige verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum.

Bij niet betaling na ingebrekestelling binnen de 7 werkdagen zal een schadevergoeding van 15% verrekend worden op het totaal verschuldigde bedrag.

Bij het sturen ingaand vanaf de eerste aanmaning zal steeds een kost van 20 € per nieuwe aanmaning in rekening gebracht worden. Bijkomende kosten die gemaakt worden voor het innen van een niet betaalde factuur van de koper zullen ten laste zijn van de koper (inclusief maar niet beperkt tot incasso, deurwaarder, advocaat…).

VEILIGHEID

Smets C&C zal persoonlijke gegevens verkregen enkel gebruiken voor intern gebruik en eventuele communicatie naar de klanten. Gegevens zullen niet aan derden doorgegeven of verkocht worden.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SCHADE

De verkoper kan, behoudens opzet en grove nalatigheid, niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade ten gevolge van gebruik van het verkochte goed en gebeurlijke ongevallen (inclusief maar niet beperkt tot: allergieën, verstikking,…)

NIETIGHEID

De nietigheid van een van de artikelen heeft niet de nietigheid van de algemene voorwaarden tot gevolg.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN workshops :

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Smets C&C afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 

1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Smets C&C  behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 1 & 12 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.  
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om uw interesse te melden.  Bij voldoende meldingen plannen we een nieuwe datum.  Zet in het onderwerp van uw e-mail over welke workshop of cursus het gaat.  Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. 
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen ons geld kost.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.  

Indien de desbetreffende workshop uitverkocht was mag u ons, bij laattijdige annulering, steeds contacteren via mail.  We kunnen uw reservatie opnieuw open plaatsen.  Indien er een reserve

kandidaat inschrijft bekomt u een cadeaubon, minus de administratiekosten.

3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Annulering/verplaatsing door Smets C&C
4.1 SMETS C&C is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 SMETS C&C is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 SMETS C&C is gerechtigd bij ziekte van de docent, overmacht, of dringende reden, deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits het minimaal aantal deelnemers ingeschreven zijn  Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

4.5. Indien door overmacht we de workshops moeten annuleren zullen de ingeschreven, betaalde cursisten een tegoedbon krijgen.  Ze kunnen met deze bon opnieuw intekenen wanneer we opnieuw de workshops kunnen hervatten.

5: Betaling
5.1 Reservering van workshops gebeuren via de webshop van de website. 
5.2 Mocht u beschikken over een kortingscode of cadeaubon, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact op met Smets C&C of met Smets Claudia of Catherine  en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 SMETS C&C aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. SMETS C&C is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om niet in je allerbeste outfit naar de les te komen of breng eventueel een short mee.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan SMETS C&Cntoekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 SMETS C&C behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

 

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Smets Claudia

gardymcreatief@outlook.com

0477/38.49.30.